جمعه ششم مرداد ۱۳۹۶

٥ ذی قعده ١٤٣٨

28 July , 2017

امام حسین(ع) اگر دین ندارید آزاد مرد باشید

اخبار

ساعات کار صندوق:

شعبه مرکز: صبح ها ساعت 7:30 تا 14:00 

عصرها تعطیل می باشد

دستورالعملها