پنج شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۶

١ شعبان ١٤٣٨

27 April , 2017

امام حسین(ع) اگر دین ندارید ازاد مرد باشید

اخبار

ساعات کار صندوق:

صبح ها از ساعت 7:30 الی 12

عصر ها از ساعت 15 الی 17

عصر پنج شنبه تعطیلدستورالعملها

صندوق